Publikasjoner

For å åpne aktive publikasjoner, klikk på bildet. Vær oppmerksom på at rapportene kan være tunge å laste ned. Nye publikasjoner nederst på siden.

NNirapp80
Botanisk_rapp

I "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) ble det anbefalt å forbedre kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i byfjellene. Norsk Natur Informasjon har foretatt en grundig registrering av fugle og dyrelivet innenfor plangrense for forvaltningsplanen. Det er også samlet inn opplysninger fra tidligere undersøkelser/kartlegginger. I rapporten har NNI bl.a. fremmet forslag til fremtidig forvaltning av byfjellene ut fra hensynet til å bevare det biologiske mangfoldet. I forvaltning av byfjellene må kommunen avveie hensynet til biologisk mangfold mot andre hensyn, ikke minst hensynet til allment friluftsliv og til private grunneierinteresser i området. Grønn avdeling kan derfor ikke stille seg bak alle anbefalingene i rapporten.

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av  områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) . Det ble foretatt kartlegging av floraen i felt og resultatene kan du lese ved å klikke på bildet over.. Oppdragsgiver var Bergen kommune, Grønn avdeling. Undersøkelsen og utarbeidelse av rapport er utført av botaniker Bjørn Moe.

Forv-plan Fjellverden-2
Fjellverden-1

Bind II kommer byfjellenes eventyrverden nærmere inn på livet.  Over 160 artikler med nærmere 500 bilder og kart tar for seg de tallrike fjellhyttene, reist gjennom en imponerende innsats av foreninger og privatpersoner.

Forvaltningsplan for byfjellene, del 2 er en oppfølging av del 1 som ble behandlet av fritid og kultur 31.08.95. Del 2 tar for seg en avgrenset del av byfjellene. Bystyret vedtok planen 11. sept. 2000.

Bind I av Bergensernes Fjellverden gir grundig og spennende innføring i byfjellenes geologi, flora, fauna og meterologiske forhold, så vel som i deres betydning som næringsressurs og rekreasjonsområde.  Revidert utgave 1992.

brosjyrep Brosjyre-vest
turloyp_folder4

Brosjyren er utgitt av Bergen kommune, Grønn avdeling sept. 2002.  Her finner du informasjon om kommunens engasjement i byfjellene.  Brosjyrer kan fåes ved å kontakte Grønn avdeling.

Turmulighetene er mange på byfjellene nord/øst.  Brosjyren inneholder forslag til turer som vil gi varierte naturopplevelser.  Kartet gir oversikt over merkede løyper.  Utgitt av Bergen Turlag.  Brosjyren finner du hos Bergen Turlag.  Pris kr 10,-

Turmulighetene på byfjellene vest er mange.  Brosjyren inneholder kart og forslag til turer som gir varierte natur- og turopplevelser.  Utgitt av Bergen Turlag.  Brosjyren finner du hos Bergen Turlag og er gratis.

Brukspl_forside1
Turkart1a
Floien_br

Revidert utgave 2003. Målestokk 1:25000.   Kartet er utarbeidet av Statens kartverk i samarbeid med Bergen kommune, Bergen Turlag og Bergen og Omland Friluftsråd   Kartet får du kjøpt hos Bergen Turlag og i bokhandelen.

Brosjyren er utgitt av Bergen kommune, Grønn etat april 2004. Her finner du informasjon om tilbud og ferdselsregler på Fløyen. Brosjyrer kan fås ved å kontakte Grønn etat.

Bruksplan for Fløyen har til hensikt å vise hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes i tiden fremover. Planområdet er avgrenset av Storediket og Blåmanen i øst, byfjellsgrensen i vest, Skredderdalen i nord og Søre Midtfjellet - Knatten i sør. Planen ble vedtatt av Bergen bystyre 29.09.03.

turloyp_bok1
Byf_stand2a

Byfjellstandard (2002) er utarbeidet i av Bergen kommune, Grønn avdeling i samarbeid med Bergens Skog- og Træplantingsselskap og Bergen Turlag. Standarden er laget for å få en enhetlig standard på det som anlegges i byfjellene og for å kunne gi publikum en veiledning på hvordan det kan bygges

Boken er utgitt av Bergen Turlag og Bergens Tidende AS.  Boken inneholder turbeskrivelser og kart som på en enkel måte skal gi oversikt over turtraseene. 2. utgave 1. opplag 2002.

kulturm_gr_lag1 horingsutkast1

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest har Byantikvaren i 2003 på oppdrag fra Grønn etat utarbeidet kulturminnegrunnlag for planområdet (Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen). Kulturminnegrunnlaget fokuserer på bruken av fjellene i forhold til utmarksdrift, militære anlegg og byfolks bruk av fjellene.
 

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest ble vedtatt av bystyret i september 2005. Les vedtak.
Foreløpig er kun høringsutkastet tilgjengelig (klikk på planen). Spørsmål vedrørende planen kan rettes til Grønn etat.

Vilt-og-natur_160
Kulturminnegrunnlag_160

I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene sør - Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området 2007). Arbeidet er utført i henhold til Direktoratets håndbøker for denne type kartlegginger. Utredningen er utført av Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag fra Grønn etat.

(Klikk på rapporten for å åpne dokumentet (pdf).
 

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren (2006), Byrådsavdeling for Byutvikling, på oppdrag fra Grønn etat i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for Byfjellene Sør. Kulturminnegrunnlaget ser generelt på hovedstrukturene i et område, og fokuserer i mindre grad på enkeltobjekter.

Kart
bebyggelsesstruktur.
Kart
ferdsel.

 (Klikk på rapporten for å åpne dokumentet (pdf).

greyline
bk_liten

Byutvikling, Grønn etat, Neumannsgt. 1, postboks 7700 5020 Bergen
Telefon 55 56 92 60  Telefaks 55 56 93 55
E-post:
Grønn etat
Sist oppdatert: 17/02/09