Møte i Komite for miljø og byutvikling før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
12.01.17 1600 Bergen rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KMBY, 120117 1600, KMBY møte.
- Protokoll. KMBY, 120117 1600, KMBY møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1/17 201532146 Godkjenning av protokoll fra KMBY møte 011216
2/17 201532147 Saker til gjennomsyn KMBY møte 120117
3/17 201532149 Muntlige spørsmål til KMBY møte 120117
4/17 201532150 Skriftlige spørsmål til KMBY møte 120117
5/17 201415757 Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling
6/17 201118762 Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
7/17 201322612 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 464 m. fl., Tertnesveien, institusjon, Reguleringsendring. 2.gangs behandling
8/17 201608420 Svar på innbyggerforslag om parkering i sykkelfelt
9/17 201625804 Prinsippsak om parkering - i arbeidet med kommuneplanens arealdel
10/17 201332345 Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
11/17 201600221 Høringsuttalelse - forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven
12/17 201600221 Høringssvar fra Bergen kommune. Fredningsforslag for MIL Veteranstasjon, Lars Hilles gate 27
13/17 201527867 Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
14/17 201521418 Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
15/17 201614936 Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
16/17 201537326 Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
17/17 201217399 Arna, Gnr. 284, Bnr. 29. m.fl. Tunesvegen, Reguleringsplan Arealplan-ID 62940000 Forslag til avvisning, offentlig ettersyn
18/17 201538003 Arna gnr 290 bnr 55 Moldamyrane. Klage på avslag - opparbeiding og tilrettelegging av næringseiendom
19/17 201537599 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 964, Engen 18. Klage på rammetillatelse til tilbygg kafé.
20/17 201630989 Bergenhus, gnr. 166, bnr. 1676 m.fl. Søknad om vesentlig terrenginngrep som omfatter oppføring av fyllingsfot i Store Lungegårdsvanns østlige bredde til kote -4.
21/17 201630991 Bergenhus, gnr. 166, bnr. 1676 m.fl. Infrastruktur, Store Lungegårdsvann østlige del med landområde. Søknad om midlertidige anleggsveier og anleggsvirksomhet for tilretteleggelse for fremtidig Bybane til Fyllingsdalen.
22/17 201520147 Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1789. Klage over avslag om oppføring av nybygg bolig
23/17 201604034 Bergenhus gnr 168 bnr 91 Sandviksveien 160. Nybygg boliger m.m.
24/17 201604031 Bergenhus gnr 168 bnr 91 Sandviksveien 160. Nybygg boliger m.m.
25/17 201537822 Bergenhus gnr 168 bnr 91 Sandviksveien 160. Klage på rammetillatelse - nybygg boliger m.m.
26/17 201604037 Bergenhus gnr 168 bnr 111 Sandviksveien 209. Nybygg bolig m.m.
27/17 201530898 Fana gnr 13 bnr 691 Bendixens vei 49. Klage på rammetillatelse - nybygg barnehage - klage på
28/17 201607064 Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
29/17 201610972 Fyllingsdalen, gnr. 20 bnr. 286, Bønesberget 11. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av bolig og garasje.
30/17 201422861 Ytrebygda. Gnr 106 Bnr 73. Mildevegen 20. Klage på avslag - ombygging bolig
31/17 201603241 Ytrebygda gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31. Klage på avslag - nybygg bolig
32/17 201531333 Årstad. gnr 158 bnr 688, Nordre Skogveien 49. Klage på avslag - Bruksendring og fasadeendring
33/17 201534415 Aktivitetsplan for komite for miljø og byutvikling for våren 2017
34/17 201532145 KMBYs tilsynsansvar: Rapportering fra byrådsleders avdeling pr. 2. tertial 2016
35/17 201532151 Eventuelt til KMBY møte 120117


<< Tilbake