Møte i Bergen bystyre før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
25.01.17 1200 Gamle Rådhus

- Innkalling til nett Bystyremøte 250117 kl. 1200
- Protokoll. BEBY, 250117 1200, Bystyremøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1/17 201531612 Godkjenning av protokoll fra BEBY 141216
2/17 201531612 Kjøreplan og saker til gjennomsyn BEBY 250117
3/17 201529621 Muntlige spørsmål til bystyret 250117
4/17 201529618 Interpellasjoner til bystyret 250117
5/17 201600085 Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
6/17 201600938 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
7/17 201600938 Høringsuttalelse til forslag om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven
8/17 201600085 Høringsuttalelse – Nasjonal faglig retningslinje om demens
9/17 201601643 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
10/17 201600221 Høringsuttalelse - forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven
11/17 201600221 Høringssvar fra Bergen kommune. Fredningsforslag for MIL Veteranstasjon, Lars Hilles gate 27
12/17 201608420 Svar på innbyggerforslag om parkering i sykkelfelt
13/17 201600107 Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede
14/17 201602249 Årsregnskap for 2015 m/oppfølging av mål og målekriterier for Bergen kommunes største porteføljebedrifter
15/17 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
16/17 201632186 Evaluering av vaktmestertjenesten
17/17 201300231 Oversikt over investeringsprosjekter med avlagt sluttregnskap i 2015
18/17 201319125 Nummerert brev nr. 8 Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper 2015
19/17 201319125 Rapport etter tilleggsrevisjoner; Forvaltning av tjenestemottaker midler og håndtering av økonomiske midler i hjem
20/17 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
21/17 201601452 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
22/17 201332345 Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder
23/17 201625804 Prinsippsak om parkering - i arbeidet med kommuneplanens arealdel
24/17 201222251 Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
25/17 201422371 Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
26/17 201323275 Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
27/17 201118762 Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
28/17 201322612 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 464 m. fl., Tertnesveien, institusjon, Reguleringsendring. 2.gangs behandling
29/17 201623991 Opprettelse av nytt tjenesteområde – 04C Introduksjons- og tolketjenester
30/17 201600353 Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr 23 bnr 327, Folke Bernadottesvei 21, Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater
31/17 201632445 Reid Ivar B. Dahl (KrF). Melding om flytting. Fritak fra verv. Suppleringsvalg.
32/17 201420609 Oppnevning av vararepresentanter til politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale
33/17 201701255 Natalie Milde (A). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
34/17 201701143 Linn Katrin Pilskog (A). Søknad om fritak fra verv som leder i Bergen Forliksråd - avdeling 1, 2017 - 2020. 1. suppleringsvalg.


<< Tilbake