Møte i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
24.11.16 900 Byrådsleders møterom

- Protokoll. BR1, 241116 0900, Byrådsmøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
411/16 201537101 Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 17. november 2016
412/16 201536999 Bergenhus, Gnr. 166 Bnr. 90 Brattlien 39. Klage over avslag på fradeling av parsell.
413/16 201527867 Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
414/16 201614936 Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
415/16 201521408 Ytrebygda, gnr. 103, bnr. 33, Mildegeilen 34. Klage på rammetillatelse til riving av hytte og oppføring av nybygg bolig.
416/16 201605763 Laksevåg, gnr. 154 bnr. 444, Riplegården 9. Klage over avslag på søknad om påbygg av en etasje m/ takarker og fasadeendring i form av innsetting av flere vinduer.
417/16 201421620 Laksevåg, gnr. 122 bnr. 607, Ravnestølen 80A mfl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av et boligbygg med 4 boenheter.
418/16 201506614 Fana, gnr. 12 bnr. 43, Sandbrekkevegen 13. Klage fra nabo over gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bolig for oppføring av næringsbygg.
419/16 201601275 Åsane gnr 182 bnr 677 Stegane 61. Klage på avslag - nybygg garasje mm
420/16 201600085 Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
421/16 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
422/16 201601452 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
423/16 201600221 Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
424/16 201118762 Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
425/16 201634136 Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
426/16 201211124 Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen. PlanID 64820000. Fastsetting av planprogram
427/16 201622846 Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
427.1/16 201600085 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.


<< Tilbake