Møte i Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
01.11.16 1600 Bergen rådhus Møterom 224

- Innkalling. KKIO, 011116 1600, KBSI møte.
- Protokoll. KKIO, 011116 1600, KBSI møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
84/16 201532260 Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 041016
85/16 201532264 Saker til gjennomsyn
86/16 201532267 Muntlige spørsmål
87/16 201532269 Skriftlige spørsmål
88/16 201624902 Sammen for kvalitet – læring. Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17 - 2019/20
89/16 201625902 Tilstandsrapport for bergensskolen 2015/2016 - kvalitetsmelding for grunnskolen
90/16 201600938 Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
91/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
92/16 201529590 Bergen kommunes planstrategi for valgperioden 2015-2019
93/16 201527004 Vedtak og flertallsmerknader som krever rapportering fra byrådet og fra Bystyrets kontor, samt status vedrørende interpellasjoner og private forslag. Rapporteringsåret 2015
94/16 201532272 Eventuelt
95/16 201630626 Forenkling for å frigjøre tid og ressurser til kjerneoppgavene i barnehager og skoler. Byrådets svar på Forenklingsutvalgets rapport
96/16 201600973 2. tertialrapport 2016
97/16 201600973 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016


<< Tilbake