Møte i Bergen bystyre før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
14.12.16 1000 Gamle Rådhus

- Protokoll. BEBY, 141216 1000, Bystyremøte.
- Vedlegg 1: Hefte med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av bystyrets vedtak.
- Vedlegg 2: Høyres alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 3: Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 4: Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 5: Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 6: Rødts alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 7: Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
311/16 201531612 Godkjenning av protokoll fra BEBY 161116
312/16 201531603 Kjøreplan og saker til gjennomsyn BEBY 141216
313/16 201600085 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.
314/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
315/16 201601646 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
316/16 201600085 Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
317/16 201600085 Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
318/16 201600221 Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
319/16 201625561 Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
320/16 201624895 Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
321/16 201632597 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
322/16 201622846 Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
323/16 201634136 Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag
324/16 201602702 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
325/16 201627540 Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
326/16 201627540 Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
327/16 201537472 Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
328/16 201631739 Ragnhild Hoff Eilertsen (A). Søknad om midlertidig fritak fra verv i forbindelse med utenlandsstudier. Suppleringsvalg.
329/16 201634219 Gunn Vivian Eide (V). Søknad om midlertidig permisjon fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget. Suppleringsvalg.
330/16 201634502 Tone Sørfonn Moe (A). Melding om flytting. Suppleringsvalg.
331/16 201619994 Bjørnar Hamre (V). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
332/16 201632697 Chris Jørgen Rødland (H). Søknad om midlertidig fritak fra verv. Suppleringsvalg.
333/16 201634326 Caroline Sandven Taule (H). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Fana sparebank. Forstanderskapet.
334/16 201634656 Linda Ystebø (KrF). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling III. Suppleringsvalg.
335/16 201636783 Rokkeringer i komiteer for Høyre.


<< Tilbake