Møte i Komite for helse og sosial før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
30.11.16 1530 Bergen rådhus Møterom 224

- Innkalling og dagsorden til nett. KHSO, 301116 kl. 1530
- Protokoll. KHST, 301116 1530, KHSO Møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
120/16 201532001 Godkjenning av protokoll fra komite for helse og sosials møte 021116
121/16 201532002 Saker til gjennomsyn KHSO 301116
122/16 201532003 Muntlige spørsmål KHSO 301116
123/16 201532005 Skriftlige spørsmål KHSO 301116
124/16 201625561 Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
125/16 201600085 Høringsuttalelse: Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende og etterlatte, diverse andre endringer i helsepersonelloven m.m.
126/16 201600085 Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
127/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
128/16 201601646 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
129/16 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
130/16 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
131/16 201532008 Aktivitetsplan for komite for helse og sosial 1. halvår 2017
132/16 201532006 Saker til eventuelt 301116
133/16 201600085 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven m.v.


<< Tilbake