Møte i Komite for helse og sosial før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
02.11.16 1600 Bergen rådhus Møterom 224

- Dagsorden KHST, 021116
- Protokoll. KHST, 021116 1600, KHSO Møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
104/16 201532001 Godkjenning av protokoll fra komite for helse og sosials møte 051016
105/16 201532002 Saker til gjennomsyn KHSO 021116
106/16 201532003 Muntlige spørsmål KHSO 021116
107/16 201532005 Skriftlige spørsmål KHSO 021116
108/16 201521714 Orientering om programmet Smart omsorg
109/16 201600191 Retningslinjer for feriereiser med overnatting for beboere i kommunale bofellesskap
110/16 201600085 Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
111/16 201600085 Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten 5–20 år og helsestasjon for ungdom (HFU).
112/16 201601933 Høringsuttalelse - Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
113/16 201200046 Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon
114/16 201529590 Bergen kommunes planstrategi for valgperioden 2015-2019
115/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
116/16 201527004 Vedtak og flertallsmerknader som krever rapportering fra byrådet og fra Bystyrets kontor, samt status vedrørende interpellasjoner og private forslag. Rapporteringsåret 2015
117/16 201532006 Eventuelt KHSO 021116
118/16 201600973 2. tertialrapport 2016
119/16 201600973 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016


<< Tilbake