Møte i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
30.01.14 830 Byrådsleders møterom Byrådsmøte 20140130 kl. 0830

- Protokoll. BR2, 300114 0830, Møte.
- UO Protokoll. BR2, 300114 0830, Møte. - Dokumentet er unntatt offentlighet - § 18

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1034/14 201200090 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 23. januar 2014
1035/14 201009336 Fana, gnr 13 bnr 1031, Brennhaugen. Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
1036/14 201114832 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 407, Grunnane 34. Klage over avslag på reduksjon i ilagt saksbehandlingsgebyr.
1037/14 201017658 Åsane. Gnr 198 bnr 327. Hylkjeflaten 26. Fornyet behandling - Klage på pålegg om opphør av bruk, pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt
1038/14 201321781 Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann, plan-ID 63490000. Planoppstart og planprogram til høring
1039/14 200914440 Ytrebygda. Del av gnr. 111, 114 og 34. forslag til områdereguleringsplan for Liland, Birkeland Øvre. Kokstad øst. Plan-ID 61130000. 1.gangs behandling/beslutning om offentlig høring.
1040/14 200901256 Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Forslag til områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. 1. gangs behandling/beslutning om offentlig høring
1041/14 201302330 Erstatningslokaler for Storetveit barnehage og Kristianborg barnehage
1042/14 201222859 Klagesak vedr. rettslig klageinteresse - Arna, gnr 275 bnr 2.
1043/14 201400590 Colonialen Restaurant, Kong Oscars gate 44/46 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs frem til 30.06.2016
1044/14 201301526 Høring - minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av bymiljøavtaler, Statens vegvesen Vegdirektoratet
1045/14 201008562 Hovedplan for vannforsyning 2014-2023. Utlegging til offentlig ettersyn.
1046/14 201333358 Inngåelse av rammeavtale for byggevarer - EØS 053-2013 - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 23 første ledd
1047/14 201204245 Orientering om rettstvist. Ekspropriasjonsskjønn for grunnerverv til bybanens byggetrinn 3 - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 18


<< Tilbake