Saksnr.  356/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Saker til gjennomsyn KMBY møte 011216

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Saker til gjennomsyn KMBY møte 011216
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Tertialrapportering til komite for miljø og byutvikling fra Bergen brannvesen
- Tertialrapportering til komite for miljø og byutvikling - 2 tertial 2016
- Orientering om status for Kristianborg barnehage, Reguleringsplan 2 gangs behandling<< Tilbake