Saksnr.  369/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Arna, gnr. 299 bnr. 12, Langedalen 461. Klage fra naboer over tillatelse til oppføring av hundehus for inntil 16 hunder

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Arna, gnr. 299 bnr. 12, Langedalen 461. Klage fra naboer over tillatelse til oppføring av hundehus for inntil 16 hunder
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Arna, gnr. 299 bnr. 12, Langedalen 461. Klage fra naboer over tillatelse til oppføring av hundehus for inntil 16 hunder
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 19.07.16.
- Oversiktskart, datert 19.07.2016
- Oversiktsfoto, datert 19.07.2016
- Skråfoto
- Situasjonsplan, datert 30.09.2015
- Planskisse
- Tegninger
- Uttalelse fra Grønn etat, datert 20.01.2016
- Uttalelse fra Etat for landbruk, datert 08.02.2016
- Generelt notat vedrørende dyrepensjonat som tilleggsnæring, vedlegg til notat fra Etat for landbruk
- Tillatelse til tiltak. Vedtak datert 08.03.2016.
- Klagebrev, datert 20.03.2016
- Tiltakshavers merknader til klage, datert 13.04.2016
- Tiltakshavers merknader, foto avkjørsel
- Tiltakshavers merknader, foto avkjørsel
- E-post fra klager, 02.05.2016
- Foto08042016, e-post fra klager
- Foto28042016, e-post fra klager
- Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 15.07.2016<< Tilbake