Saksnr.  394/16  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 17.11.16
- Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 06.09.2016
- Plankart, datert/revidert 22.07.16
- Reguleringsbestemmelser, datert/revidert 22.07.16
- Planbeskrivelse, datert/revidert 22.07.16
- Retningsgjevande prosjektbeskrivelse (WEBLØSNING)
- Merknadsskjema, offentlig ettersyn og begrenset høring, datert/revidert 03.02.16 revidert 03.06.16
- Merknadskart, etter offentlig ettersyn og begrenset høring, datert/revidert juni.2016
- Illustrasjonsplan, datert/revidert 02.05.16
- Illustrasjonsplan 1:500, udatert
- Lengdeprofil adkomstveg, datert/revidert 03.06.16
- VA-rammeplan, datert/revidert 27.03.15
- Støyvurdering v/ Cowi, datert/revidert 16.03.15
- Trafikkanalyse, datert/revidert 27.04.15
- Kulturminnedokumentasjon, udatert
- ROS-analyse, datert/revidert 02.02.15
- Tilleggsopplysninger fra byråden dat. 301116
- Tilleggsopplysninger til KMBY-sak 361-16 - Årstad, gnr 18,bnr 350 m.fl. Fredlundveien, reguleringsplan 2.g. behandling<< Tilbake