Saksnr.  82/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 22.03.17
- Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.03.17
- Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.02.17
- Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 19.01.17
- Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 19.4.2016
- Plankart datert 130116
- Reguleringsbestemmelser datert 190416
- Planbeskrivelse datert 190416
- Merknadsskjema datert 130116
- Merknadskart datert 130116
- Illustrasjonsplan datert 011215
- Illustrasjoner og utomsplan datert 27.10.2015
- Oppriss datert 120416
- Fasade oppriss datert 120416
- Illustrasjoner og oppriss datert 040214
- ROS-analyse
- Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen
- VA-Rammeplan - Wergelandsalléen
- Uttale fra VA-etaten
- Trafikknotat
- E-post fra Trafikketaten datert 05.08.15
- Merknad fra utbygger
- Presentasjon i sak 42-17 til KMBY 070217 vedr Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalleen, Reguleringsplan
- Byrådets innstilling sak 3_17 m forslagsstillers forslag til endringer
- E-Postmelding
- Tilleggsopplysninger til sak 66-17 Årstad, gnr 13, bnr 213 m.fl. Wergelandsalleen. Reguleringsplan, 2.g. behandling<< Tilbake