Saksnr.  272/16  i Bergen bystyre før august 2017:

Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 19.10.16
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 06.10.16
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Bergen bystyre før august 2017 20.01.16
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.11.15
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 15.10.15
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Detaljregulering. Arealplan-ID 18180000. 2. gangs behandling
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 20.05.2015
- Plankart 27.04.15
- Reguleringsbestemmelser oppdatert 07.05.15
- Forslagsstillers planbeskrivelse, april 2015
- Merknadskommentarer og oppsummering av merknader datert 23.04.15
- Illustrasjonsplan datert 10.03.2015
- Terrengsnitt A-A datert 10.03.15
- Terrengsnitt B-B
- Terrengsnitt C-C
- Terrengsnitt E-E
- Terrengsnitt F-F
- Soldiagram 11.3.15
- Luftforurensingsrapport 20.08.13/24.10.13
- Støyrapport 18.06.13
- Ingeniørgeologisk vurdering 14.03.13
- Skredfarevurdering 24.02.15
- Konsekvenser for kulturminnet Troldhaugen 18.09.2009
- Uttale Hordaland fylkeskommune datert 18.11.2014
- Bystyresak 14/16, notat fra byråden dat. 140116 - status for mekling relatert til innsigelse fra Hordaland fylkeskommune
- Fana, Gnr. 41, Bnr. 670 m.fl., Skiparviken boligområde, Reguleringsplan - Meklingsresultat
- Referat fra meklingsmøte 01.02.2016
- Notat fra Hordaland Fylkeskommune datert 19.02.2016
- Endelig uttale Hordland fylkeskommune, datert 15.08.2016
- Justert forslag til plankart etter mekling datert 08.09.2016
- Justert forslag til bestemmelser etter mekling, datert 08.09.2016
- Signert notat med byrådens underskrift<< Tilbake